Financiële verantwoording

Financieel verslag

Stichtingsvermogen.

31 dec 2015 € 661790-----31 dec 2016  € 683271

Resultaat boekjaar 2016  € 21481

Vergelijkend overzicht:

Resultaat 2015 € 21681 en in 2016 € 21481

2016                                                     2015

Baten:    € 31211                                    €  30567

Lasten:   €   7000                                    €    6000

-------------------------------------------------------------------

Marge:    € 24111                                    € 24567

Kosten:  €    2690                                   €    2842

-------------------------------------------------------------------

Bedrres  € 21521                                    €   21725

Fin baten  en lasten

                 € -40                                           € -44

Resultaat € 21481                                   €  21681

Balans per31 dec 2016                                                         31 dec 2015

Activa

Materiele vaste activa

Gebouwen € 226446                                                       €  51190

 Effecten   €  101501                                                      €  226893

 Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

                 €   2020                                                          €   3657

Liquide middelen

                 € 354364                                                        € 381457

Totale activa

                 € 684331                                                        € 663197

 

Passiva     € 683271                                                         € 661790

Kort lopende schulden

                     € 1060                                                       €    1407

Totaal passiva 

                € 684331                                                         € 663197